Warning: Undefined array key "options" in /home/users/przedszkoleabc/public_html/bursztynek/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

Oferta edukacyjna i metody pracy

W naszym przedszkolu na wszystkich zajęciach realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego.

W pracy z dziećmi pamiętamy, że podstawową formą działalności dziecka jest zabawa, więc wszystkie zajęcia, jakie realizujemy mają atrakcyjną dla dzieci formę.

Korzystamy w ich trakcie z różnych form przekazu m.in. muzyki, obrazków, zdjęć, plansz, książek, pacynek i innych rekwizytów pomagających dzieciom poznawać otaczający świat. Dzieci uczestniczą w zabawach, których celem jest rozwój potrzebnych w życiu kompetencji językowych, matematycznych, społecznych, emocjonalnych i innych.

W pracy z dziećmi korzystamy z różnych metod autorskich, są to między innymi:

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania wchodzi w skład Metody Krakowskiej i polega na nauce globalnego czytania sylab. Zawsze nadawane jest im znaczenie, które ułatwia dziecku proces zapamiętania materiału i przyspiesza naukę czytania (np. obrazek dziewczynki machającej ręką i mówiącej „pa, pa”). Bardzo istotne znaczenie ma fakt, że praca tą metodą przybiera formę zabawy, w której maksymalnie wykorzystywana jest cała aktywność dziecka. Taka wszechstronna stymulacja sprzyja ogólnemu rozwojowi języka i pozwala na szybkie opanowanie czytania ze zrozumieniem.

Metoda Dobrego Startu opiera się na jedności psychiki i motoryki, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania, pisania i liczenia. W metodzie tej wykorzystuje się trzy podstawowe elementy: element słuchowy (piosenka), element wzrokowy (wzory graficzne, litery) i motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych i liter, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Ponadto celem tej metody jest także kształtowanie lateralizacji, orientacji w schemacie własnego ciała, w jego prawej i lewej stronie oraz orientacji w przestrzeni.

W edukacji matematycznej przedszkolaków ważne jest nie tyle wyjaśnianie i tłumaczenie, co osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Jeśli doświadczenia są specjalnie dobrane, przyczyniają się do rozwoju myślenia i kształtowania dziecięcej odporności. Program edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” rozwija inteligencję operacyjną dzieci, kształtuje umiejętności matematyczne oraz dba o hartowanie odporności emocjonalnej dzieci tak, aby potrafiły pokonywać trudności i nie zrażały się porażkami.

Froebel uznał, że podstawową forma aktywności dziecka jest zabawa, która powinna być odpowiednio zorganizowana. Zaproponował odpowiednie przedmioty, które nazwał darami, służące do rozwijania wszechstronnej osobowości dziecka Są to materiały, które dostarcza przyroda, bogactwa przyrody, dary ziemi oraz materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne stworzone przez dorosłego dla dziecka. Dzięki specjalnym przedmiotom – darom, wykorzystywanym w trakcie zabaw, dzieci nabywają nowych, wszechstronnych umiejętności.

Projekt wiąże się ze zdobywaniem wiedzy i z kształtowaniem umiejętności poprzez działanie. Większa część pracy polega na szukaniu przez dzieci odpowiedzi na postawione przez siebie pytania i hipotezy przy wsparciu nauczyciela. Czują się one jak badacze i odkrywcy odnajdując radość w nauce. Poprzez obserwacje, badanie, eksperymentowanie, wyprawy terenowe, rozmowy ze sobą wzajemnie i z ekspertami, dzieci znajdują odpowiedzi, pogłębiają zrozumienie zjawisk i wydarzeń zachodzących w ich otoczeniu. Realizacja danego przedsięwzięcia pokazuje też, jak ważna jest współpraca w trakcie wykonywania różnych zadań.

Zajęcia ruchowe mają prowadzić do poznania własnego ciała, kształtują związek dziecka z otoczeniem fizycznym i drugim człowiekiem, ułatwiają również współdziałanie w grupie. Elementem tych zajęć jest gimnastyka twórcza, którą cechuje spontaniczność, kreatywność i swoboda. Dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia. Stają się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów, uczy empatii. Metoda Ruchu Rozwijającego ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i w korygowaniu jego zaburzeń.

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Pozwala na spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwoju indywidualnych cech osobowości, kształtowaniu charakteru, uczy współdziałania. W naszym przedszkolu wprowadzamy pewne zasady pedagogiki montessoriańskiej: dbamy o uporządkowane otoczenie dziecka, umożliwiamy dzieciom uczenie się poprzez działanie i doświadczanie, pobudzamy rozwój dziecka dbając o odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych, rozwijamy samodzielność i wiarę we własne siły, uczymy szacunku do porządku i do pracy.

Zajęcia programowe

Zajęcia programowe

mają na celu przygotowanie dziecka do podjęcia zadań na kolejnych etapach życia. Dzieci poznają otaczający je świat i rządzące nim zasady. Uczą się słuchać ze zrozumieniem, poprawnie formułować wypowiedzi, dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństw, rozpoznawać zjawiska atmosferyczne, rozróżniać i nazywać rośliny i zwierzęta,  Ważny obszar pracy nauczyciela wychowawcy to wychowanie przez sztukę czyli proponowanie dzieciom różnych form plastycznych oraz kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Istotnym elementem zajęć programowych jest również wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Podstawę programową realizujemy w naszym przedszkolu na wszystkich zajęciach zawartych w ofercie przedszkola.

Język angielski

Język angielski traktowany jest u nas jako drugi język, a nie język obcy. Dziecku nie tłumaczy się słów. Posiada ono niezwykłą zdolność zgadywania ich znaczenia z kontekstu. Dziecko ma kojarzyć angielski z przyjemnością i radością, dlatego języka nauczamy poprzez zabawę, coraz to nowe gry i konkurencje, które motywują do wysiłku umysłowego i prób zapamiętania jak największej ilości słów. Najlepiej zapamiętuje się, jeśli podawaniu nowych treści towarzyszy rytm i melodia, stąd większość słownictwa wprowadzania jest przy pomocy piosenek i wierszyków. W ten sposób dzieci zapamiętują też wiele struktur gramatycznych, co pomaga w ich późniejszym stosowaniu.

Język hiszpański

Język hiszpański jest kolejnym językiem, jaki poznają dzieci w Bursztynku. Dzieci uczą się języka hiszpańskiego poprzez zabawę. Piosenki, wierszyki i gry po hiszpańsku pomagają przyswoić melodykę i brzmienie języka. Poprzez te metody dzieci uczą się nowych słówek oraz struktury zdania. Zajęcia prowadzone są w całości w języku hiszpańskim, dzieci poprzez kontekst bardzo szybko domyślają się same znaczenia nowych słów. Kultura krajów hiszpańskojęzycznych jest wspaniała i bardzo różnorodna, na zajęciach chcemy przybliżyć dzieciom świat i zwyczaje państw latynoskich.

Zajęcia psychoedukacyjne

Zajęcia psychoedukacyjne to zajęcia z psychologiem, które przygotowują dziecko do radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych i budowania satysfakcjonujących związków z ludźmi. Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać uczucia, wyrażać je w akceptowalny dla innych sposób, nawiązywać przyjaźnie i wchodzić w kontakty z ludźmi w sposób asertywny tzn. wyrażać siebie nie krzywdząc innych. Zajęcia wspomagają rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, ich poczucie własnej wartości, szacunku do siebie i innych.

Zajęcia taneczne

Taniec to zajęcia, których celem jest rozbudzenie świadomości artystycznej dzieci w obszarze muzyczno-tanecznym. Dzieci zapoznają się z tańcami ludowymi, towarzyskimi oraz tańcem nowoczesnym. Podczas zajęć dzieci wyrabiają wrażliwość na muzykę, kształtują estetykę ruchu i koordynację ruchową, pokonują nieśmiałość i uczą się współpracy w grupie. Zajęcia taneczne pomagają też kształtować wyobraźnię i pamięć ruchową oraz uczą rozpoznawać muzykę i rytmy.

Rytmika

Rytmika to zajęcia łączące ruch z muzyką, poprawiające koordynację ruchową, rozwijające wyobraźnię i twórczą inwencję dziecka. Dzieci mają okazję, żeby wyrażać swoje przeżycia i uczucia poprzez ruch i śpiew. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Z czasem dzieci potrafią nazwać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie. Tematyka muzyczna zajęć umuzykalniających dobierana jest w zależności od pór roku, świąt i różnych okazji (Dzień Babci, Dzień Matki itp.).

Gimnastyka

Gimnastyka daje dzieciom okazję do większej aktywności ruchowej, poznania własnego ciała, sprawdzenia swoich możliwości oraz rozwijania predyspozycji ruchowych. Prowadząc zajęcia gimnastyczne wykorzystujemy założenia Metody Ruchu Rozwijającego. Jeśli pozwala na to pogoda zajęcia gimnastyczne prowadzone są na świeżym powietrzu.

Edukacja outdoorowa

Raz w tygodniu każda grupa przedszkolna wychodzi na 2-3 godziny na zajęcia w terenie, najczęściej do lasu. Podstawowymi założeniami edukacji outdoorowej, zwanej też pedagogiką przygody, jest nauka przez doświadczenie oraz stwarzanie możliwości podtrzymywania relacji z przyrodą. Przebywanie w środowisku naturalnym poprawia samopoczucie, buduje odporność, pomaga poczuć się sobą i nawiązać relacje w grupie. Rodziców prosimy o przygotowanie właściwego do pogody stroju oraz plecaczka z potrzebnym wyposażeniem.

Zabawy w czytanie

Zabawy w czytanie opierają się na symultaniczno-sekwencyjnej nauce czytanie, której podstawowym założeniem jest nauka czytania sylabami. Początkowo dzieci uczą się czytać samogłoski i wyrażenia dźwiękonaśladowcze w sposób symultaniczny, czyli globalny. Następnie wprowadzane są sylaby. Czytanie sylab odbywa  się w sposób sekwencyjny, podczas którego mózg analizuje różnice i relacje między bodźcami. Za tę umiejętność odpowiada lewa półkula mózgu, której stymulacja korzystanie wpływa na rozwój mowy dzieci. Praca lewej półkuli obecnie jest zagrożona przez współczesną kulturę obrazu, dlatego na zajęciach wykonywane są także inne ćwiczenia lewopółkulowe, które dodatkowo ułatwiają nabywanie umiejętności czytania. Są to m. in. ćwiczenia kategoryzacji, ćwiczenia sekwencji wzrokowych, słuchowych i ruchowych, ćwiczenia pamięci, ćwiczenia myślenia przez analogię, ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo – skutkowego.